ENG

Covid-19 Etkisiyle Kar Payı Dağıtımı Sınırlandırılmasına Üç Aylık Uzatım

Güncelleme: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun Geçici 13'üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ("Tebliğ") 28 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre; Geçici 13'üncü maddede sermaye şirketlerinin 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde 25'ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebileceğine ilşkin sürenin 31 Aralık 2020'ye kadar uzatılması hususu ilgili Tebliğ'de yer buldu. Bununla birlikte,  Tebliğ'de düzenlenen kar payı dağıtıma ilişkin istisnaların,  kar payı avansı dağıtımı için de geçerli olacağı yönünde de düzenleme de Tebliğ metninde yer almaktadır. 

17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 sayılı Kanun’un 12’nci maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) kâr dağıtım sınırlamasına ilişkin aşağıdaki Geçici 13’üncü Madde eklenmişti. TTK’nın ilgili Geçici Maddesi’nin 1. fıkrası aşağıdaki gibidir:

Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. 

18 Eylül 2020 tarihli ve 31428 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, sermaye şirketleri bakımından 6102 sayılı TTK’nın Geçici 13. Maddesi’nin 1. fıkrası ile getirilen kâr payı dağıtım sınırlamaları 3 aylık süre ile uzatılmıştır

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, 30.09.2020 olarak belirlenen süre 2020 yılı sonuna kadar uzatılmış olduğu için sermaye şirketlerinin kâr payı dağıtımına ilişkin karar ve işlemlerinde, ilgili sınırlamaya uygun olarak hareket etmeye devam etmeleri icap etmektedir.

Belirtmek isteriz ki; kâr payı dağıtımına getirilen sınırlamalara ilişkin usul ve esaslar; 17.05.2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de düzenlenmiştir. Sınırlama ve buna ilişkin istisnalar bakımından Türk Ticaret Kanunu ile birlikte söz konusu Tebliğ’in de uygulama alanı bulacağının da altı çizilmelidir.  

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ metnine bu linkten ulaşabilirsiniz. 

18 Eylül 2020 tarihli ve 31428 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na bu linkten ulaşabilirsiniz.

Av. Rebia Rezzan Özduran'ın Gözlem Gazetesi'nde yayınlanan konuya ilişkin yazısına bu linkten ulaşabilirsiniz.