ENG

COVID-19 Etkisiyle Yasal Süreler

[GÜNCELLEME] 30.04.2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2480 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ("Karar") kapsamında durma süreleri 15.06.2020'ye kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır. Belirtmek gerekir ki; Karar'da, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç tutulmuştur.  Karar'da,  uzatılan durma sürelerinin, salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önceden ortadan kalkması durumunda yeniden değerlendirilebileceği belirtilmiştir. 

---

26/03/2020 tarih ve 31080 (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında; Covid-19 sebebiyle yargı alanında oluşabilecek hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;

1. Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,

2. İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden,

itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durdurulmuştur.

Bu kapsamda, durdurulan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği  günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılacaktır.

Belirtmek gerekir ki; salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilecektir ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilecektir. 

Bununla birlikte; aşağıdaki konulara ilişkin süreler kapsam dışı bırakılmıştır. 

a) Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri.

b) 5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler.

c) 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler.

İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamında ise;

a) İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilecek ve bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılacak ve ilan için ücret alınmayacaktır,

b) Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilecek ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilecektir, 

c) Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam edecektir.